call

معرفی لوله داربست

قیمت روز لوله داربست

لوله داربست ها بصورت عمودی و افقی به یکدیگر متصل میشوند و داربست را بوجود می آورند.

فاصله عمودی و افقی لوله داربستها بسته به نوع کار و استفاده از داربست متغیر است.

نکات مرتبط به لوله داربست:
۱- انتهاي لوله داربست نبايد شكاف و بريدگي داشته باشد.
۲- از مهره اتصال براي اتصال دو لوله در كنار يكديگر استفاده میشود،

مهره اتصال بايد داراي مغزي داخلی باشد و توسط پيچ و مهره كاملا سفت شود.
۳-برای لوله، الوار و تخته ها  از روكش گالوانيزه يا آستر روي استفاده شود

و از رنگ زدن آنها باید خودداری شود.
۴- لوله ها مي بايست به صورت طولي انبار شوند نه بصورت عمودی.

۵-لوله داربستها می بایست از جنس فلز باشد بدلیل اینکه مقاوم و محکم باشند.

۶-استفاده از لوله هاي خم شده، برش داده شده توسط حرارت ممنوع مي باشد.

۷-براي اینکه دو لجر را بهم متصل کنیم باید از مهره اتصال

استفاده کنیم و استفاده از خار اتصال خودداری شود.
۸-بریس های بیرونی باید در فواصل مناسب مطابق استاندارد مربوطه بسته شوند.
۹-بريس هاي داخلي باید به لجر و در فاصله استانداردها بسته شوند.

نکات مرتبط به بست ها:

۱-از لوله ها و بستهاي معيوب استفاده نشود.
۲- براي دوام بيشتر بست ها و گیره هابايد بطور مرتب روغن كاري شوند.

همچنین در مخلوط مناسبي از گازوييل و روغن نگهداري شوند.
۳-بست های با زاویه قائم باید برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار رود. زیرا برای تحمل بار مناسب هستند.

۴- بست های گردان در زاويه هاي مختلف بکار می روند زیرا برای تحمل بار مناسب نیستند.
۵-بست ها را باید بر اساس نوع، تفكيك و جداسازي شوند.

نكته : در خصوص تعيين مقدار و اندازه موارد به شرح ذيل مي بايست به آخرين ويرايش استاندارد
مربوطه (IPS به شماره ۴۰۰‐SF‐E‐IP (مراجعه گردد:
فاصله لوله هاي عمودي، فاصله طبقات عمودي، فاصله هاي لوله هاي داربست در عرض سكو، حداكثر
بيرون زدگي لجرها از كوپلر، فاصله عمودي بين دو لجر، فاصله بسته شدن بريس هاي بيروني، بار قابل
قبول براي بست ها و حداقل بار ايمن بست ها